חיפוש חיפוש
  הפוך לדף הבית  כניסה  לוג אין   הרשמה  משתמש חדש  
אתר MooMa') MooMa') מופעל על-ידי קשת בע"מ. כתנאי לשימוש ב- MooMa עליך להסכים לתנאים אלה. בשימוש ב-MooMa אתה מביע את הסכמתך לתנאים אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application).
חלק מהקישורים שבאתר MooMa מובילים למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט, באתרים חיצוניים ל MooMa. המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על-ידי קשת, מטעמה, בעידודה או בהסכמתה. איננו שולטים במידע המתפרסם באתרים חיצוניים ואיננו מפקחים על אתרים כאלה. אתרים מסוימים עלולים לכלול מידע ותכנים בלתי חוקיים או בלתי ראויים מטעם אחר. איננו אחראים לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים, והביקור בהם הוא על אחריותך בלבד. איננו מביעים כל עמדה לגבי אמינות, הולמות, חוקיות, דיוק, עדכניות ושלמות המידע שבאתרים חיצוניים, ואיננו יכולים להתחייב כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים להוסיף, לשנות ולהסיר קישורים לפי שיקול דעתנו המוחלט.
אתר MooMa מכיל הפניות לאתרי מכירות או מידע לגבי אופן רכישת מוצרים מאתרי מכירות. אתר MooMa אינו אחראי למוצרים, לטיבם, לרכישתם, לאספקתם ו/או לכל ריב בהליך הקניה. לגולשי אתר MooMa לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אתר MooMa בקשר עם המוצרים כאמור.
מידע שתפרסם בקבוצות דיון ב- MOOMA או במהלך שיחות (צ'אט) יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט, ואנו ממליצים לך לנקוט זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) באתר זה ובקשר שנוצר בעקבותיו (כגון באמצעות דואר אלקטרוני).
איננו מבטיחים לפרסם מסרים שתשלח ל- MOOMA. אנו לא נהיה אחראים כלפיך באחריות כלשהי לתגובות שתקבל (אם תקבל) למסרים שתשלח ל- MOOMA ולא נהיה אחראים לכל שימוש שייעשה על-ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
קשת לא תישא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו ב- MOOMA על-ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם. קשת אינה יכולה לפקח על כל מידע או תוכן המועלים לאתר על ידי המשתמשים. קשת שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש מהן על פי חוק, כמו גם על זכותן לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע או תוכן, שלפי שיקול דעתה הבלעדי הוא פוגעני או מפר את תנאי השימוש הנ"ל.
אתה מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף ממנו, לשדר או להפיץ אליו או ממנו, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של קשת, ובכלל זה מידע או חומר:

 • א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;

 • ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;

 • ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית;

 • ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות, ו/או כל זכות קניינית אחרת;

 • ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרים העלולים לחבל במערכות מחשב;

 • ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת ומראש של קשת;


 • אתה מתחייב לפצות את קשת, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידיך לאתר זה.
  קשת תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה, באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר זה, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק. קשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, ובהצטרפותך לאתר זה אתה נותן הסכמתך לשימוש זה. אם לא סימנת אחרת בעת ההרשמה, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שאנו נפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. קשת רשאית להשתמש בפרטים שתמסור ב- MooMa - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  איננו אחראים לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו ב- MooMa. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
  האתר וכל המידע הכלול באתר אינטרנט זה, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הוא רכושה של קשת ושל ספקיה, מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת קשת מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך הרשאה לצפות באתר אינטרנט זה בלבד. זכויות הבעלות באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלותה של קשת. כל הזכויות שלא הוענקו בזאת במפורש שמורות לקשת. סימני המסחר MooMa ו"קשת" וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
  השירותים והמידע ב- MooMa ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) ועם כל הפגמים. לא ניתן להתאימם למטרה מסוימת לפי צרכיו של כל משתמש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קשת בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך ב-MooMa. השימוש בשירותים הוא תמיד על אחריותך הבלעדית והמלאה. בשום מקרה, ובמידה המקסימלית המותרת על-פי החוק החל, לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים ב-MooMa. איננו מתחייבים ששירותי MooMa לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל קשת או אצל מי מספקיה. מידע המתפרסם בקבוצות דיון ובצ'אט נכתב על-ידי המשתמשים, ולא על-ידי קשת או מטעמה. לפיכך איננו יכולים אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או התאמתו למטרה מסוימת. אין להשתמש במידע באתר זה כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי הולם (למשל - ייעוץ רפואי).
  אנו רשאים לשנות מעת לעת את האתר, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפו וזמינותו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו המוחלט. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קשת בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות בכל עת את סוג המידע והשירותים הניתנים במסגרת אתר אינטרנט זה, ובכלל זה על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, או הפסקה מוחלטת של פעילות האתר.
  על השימוש ב-MooMa יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  [קשת]  [הכספת און ליין]  [ביפ]  [מומה]